Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 

1.Informații generale

1.1.  Acest site web este proprietatea ForestLand SRL, cu sediul social în Sarasau, Str. Morii nr. 644 A, Maramures, Romania, cod fiscal RO15457770, telefon: 0764406620 și adresa de e-mail: fforestland@hotmail.com.

1.2. ForestLand respectă confidențialitatea datelor personale și a informațiilor furnizate de utilizatorii site-ului forestland.ro conform reglementărilor în vigoare. Prezenta Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori prin intermediul paginii web forestland.ro.

1.3. ForestLand nu vinde, nu oferă, nu divulgă, nu face schimb de adrese e-mail sau alte date personale obţinute prin intermediul acestui site.

1.4. Datele personale introduse de către utilizator vor fi administrate în condiții de siguranță și vor fi folosite de ForestLand numai în scopurile specificate.

1.5. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face exclusiv conform dispoziţiilor legale: Legea nr. 677/2001,  Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

1.6. Angajații noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile legale privind protecţia datelor.

1.7.  Puteți adresa orice întrebări sau solicitări legate de datele furnizate de dvs. prin site-ul forestland.ro la adresa de email: fforestland@hotmail.com.

 

2.Scopul și motivele colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Dacă sunteți client al site-ului forestland.ro și trimiteti un mesaj din secțiunea de contact folosind formularul de contact online, ForestLand prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Numele: mesajul este nominal și indică persoana care trimite emailul. Avem nevoie să știm cine doreste să ne contacteze. În plus, putem filtra mesajele dupa numele persoanei care ne-a scris.
Adresa de e-mail: folosim adresa dvs. de e-mail pentru a vă putea răspunde la mesaj în formă electronică.

Datele personale nu sunt folosite la nimic altceva, în afara scopurilor menționate mai sus, nu sunt transferate în afara țării, nu sunt date către terțe părți cu scopul de a vă trimite e-mailuri și nici noi nu vă vom trimite e-mailuri fără ca dvs. să ne oferiți acordul expres pentru asta.

 

3.DURATA PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE

ForestLand va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului forestland.ro atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

4.DREPTURILE UTILIZATORILOR

În conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de utilizatori ai site-ului forestland.ro, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor de către forestland.ro, așa cum sunt prezentate în prezentul document.

Dreptul accesării datelor – dreptul de a obține confirmarea din partea ForestLand în legătură cu prelucrarea datelor, activitățile de prelucrare a datelor, modalitatea și scopul în care sunt prelucrate datele sau destinatarii datelor dacă este cazul.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea de către ForestLand a datelor cu caracter personal inexacte sau nejustificate și completarea datelor incomplete, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de a fi uitat – dreptul la ștergerea datelor în cazul aplicării unuia dintre motivele:

în cazul în care nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate
în cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor și în cazul în care nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor sau în cazul în care datele au fost prelucrate ilegal
în cazul în care datele trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală
în cazul colectării în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor în cazul în care:

persoana contestă exactitatea datelor, în perioada în care este permisă verificarea corectitudinii datelor
prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită restricționarea utilizării lor
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal cu scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță
persoana vizată s-a opus prelucrării în intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează celor ale persoanei vizate

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal structurate și ușor de citit și dreptul ca datele să fie transmise de către ForestLand altui operator de date în condițiile prevăzute de lege

Dreptul la opoziție – acest drept se poate exercita prin transmiterea unei solicitări astfel:

în orice moment, în cazul unei situații particulare în care se află persoana vizată, ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ForestLand sau în temeiul interesului public. Excepție fac cazurile în care ForestLand poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
în orice moment, în mod gratuit și fără justificare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar acest lucru.

Pentru orice informații suplimentare și dacă doriți să vă exercitați drepturile menţionate, vă rugăm să ne scrieți e-mail la adresa: fforestland@hotmail.com.